ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί ή να αναθεωρεί μονομερώς κι ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και ενημερώνει εγκαίρως τους χρήστες και πελάτες μέσω του ιστοτόπου. Οι τροποποιήσεις και αλλαγές δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα.

Ο ιστότοπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν απευθύνονται σε παιδιά και ο χρήστης πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών για να τα χρησιμοποιεί.

Για οποιαδήποτε απορία, πρόταση ή δήλωση σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cosmeticmedicine.shop ή τηλεφωνικά.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο, όσον αφορά την περιγραφή των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών κατά περίπτωση.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ιστοτόπου, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, ανεξαρτήτως αιτίας, παρά μόνο από δόλο ή βαριά αμέλεια.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατίθενται μέσω του ιστοτόπου, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο χρήστη ή πελάτη ακόμη και μετά την παραγγελία, αποκλειομένης της ευθύνης της για ζητήματα διαθεσιμότητας προϊόντων σε κάθε περίπτωση.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, φωτογραφίες κλπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ιστοτόπου “ως έχουν”. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται σε καμμία περίπτωση αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία, θετική, ειδική ή αποθετική, που τυχόν υποστεί ο χρήστης/πελάτης ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση (α) με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστοτόπου ή/και (β) με αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και (γ) με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στον ιστότοπο ή/και σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ολόκληρο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π., αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων τα οποία η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ χρησιμοποιεί νόμιμα κατόπιν αδείας για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ιστοτόπου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή του εκάστοτε δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή τρίτων, αποτελούν προστατευόμενα από τον εμπορικό νόμο περιουσιακά στοιχεία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή των τρίτων αντίστοιχα. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από οποιονδήποτε τρίτο.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με το νόμο και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Ο χρήστης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για οποιαδήποτε παράβαση της ισχύουσας νομοθεσία, ακούσιας ή εκούσιας, ή για παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, ή για τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Ειδικότερα, ο χρήστης υποχρεούται μεταξύ άλλων να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου: (α) είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου (β) προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών ή της ανηλικότητας (γ) για το οποίο ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (δ) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους (ε) περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή την αλλοίωση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την εφαρμοστέα νομοθεσία, χορηγεί στο χρήστη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης του ιστοτόπου και των περιεχομένων στοιχείων του. Η άδεια αυτή δεν αποτελεί σε καμμία περίπτωση μεταβίβαση τίτλου στον ιστότοπο ή/και στα στοιχεία του και ο χρήστης οφείλει να διατηρεί σε όλα τα αντίγραφα του ιστοτόπου ή/και των στοιχείων του, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ενώ ο χρήστης απαγορεύεται να τροποποιεί τον ιστότοπο ή/και τα στοιχεία του με οποιονδήποτε τρόπο ή να αναπαράγει, να παρουσιάζει δημοσίως, να διανέμει ή να χρησιμοποιεί με άλλο τρόπο τον ιστότοπο ή/και τα στοιχεία του για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν ορίζεται άλλως με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
Οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο οδηγούν είτε σε σελίδες του καταστήματος είτε σε ιστοτόπους τρίτων παρόχων (εφεξής «συσχετιζόμενοι ιστότοποι»). Οι συσχετιζόμενοι ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων που περιλαμβάνονται σε αυτούς, τις εκπομπές του διαδικτύου ή οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από αυτούς.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ παρέχει συνδέσμους μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη και το γεγονός ότι εμπεριέχονται στον ιστότοπο δεν υποδηλώνει ότι η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο συσχετιζόμενων ιστοτόπων.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Επωφεληθείτε πρώτοι από τα νέα προϊόντα, τις εκπτώσεις & τις αποκλειστικές προσφορές.